Nyní můžete využít možnosti předrezervace pro dopravu zboží až k Vám domů s BATEKA!

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BATEKA

 

Tento dokument předkládá všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”)  portálu www.pot-online.cz, jehož provozovatelem je obchodní společnost Bateka s.r.o., IČ: 14272423, se sídlem Karlovo náměstí 287/18, Nové Město, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 362430 (dále jen “Bateka”) pro nákup zboží a/nebo služeb na internetové stránce www.pot-online.cz.

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto VOP společnosti Bateka upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na využití služeb a/nebo nákup zboží společnosti Bateka (dále jen “Smlouva”) uzavírané mezi společností Bateka a kupujícím, který si prostřednictvím portálu www.pot-online.cz (dále jen “Portál Bateka”) kupuje anebo hodlá zakoupit službu a/nebo zboží nabízené na portálu Bateka. 
  2. Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží Zákazníkem za účelem přímé spotřeby (tj. jsou určeny výhradně pro spotřebitelské smlouvy). Nákup zboží za účelem podnikání, např. za účelem jeho dalšího prodeje, není na internetovém portálu www.pot-online.cz možný (to se týká zejména u alkoholických a/nebo tabákových výrobků).
  3. V aktuální nabídce zboží na portálu Bateka mohou být některá ustanovení odchylná od VOP, přičemž taková odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP. 
  4. Pokud portál Bateka nabízí zákazníkům jakoukoliv akci, která má vlastní podmínky, mají podmínky dané akce přednost před VOP,  pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto ujednání z takové akce. Portál Bateka si zároveň vyhrazuje právo podmínky takové akce měnit, případně akci kdykoli zrušit. 
  5. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je uzavřena pouze v českém jazyce a po svém uzavření je společností Bateka archivována a není Zákazníkovi přístupná.
  6. Společnost Bateka si vyhrazuje právo jednostranně měnit či doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze VOP. Společnost Bateka informuje Zákazníky o změně VOP na internetovém portálu Bateka, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Má se za to, že zákazník, který uzavírá Smlouvu, s novým zněním VOP souhlasí.
 1. Uzavření Smlouvy mezi společností Bateka a zákazníkem
  1. Společnost Bateka na internetovém portálu Bateka nabízí ke koupi zboží, a to včetně jejich cen, které zákazník může nakoupit a nechat si jej doručit. Ceny nabízeného zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty v korunách českých. 
  2. Možnost uzavření Smlouvy na zboží za podmínek uvedených na portálu Bateka zůstává v platnosti po dobu uvedenou na internetovém portálu Bateka a za předpokladu naplnění podmínek uvedených této nabídce na portálu Bateka.
  3. Zákazníkem objednané zboží a/nebo služby na internetovém portálu Bateka jsou pro účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto VOP dále označovány jako „Nákup“.
  4. Zákazník si je vědom zejména následujících povinností vůči společnosti Bateka a proto zaručuje následující:
   1. je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
   2. pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na internetovém portálu Bateka jen takové zboží u něhož  je podmínkou pro užívání minimální věk 18let,
   3. veškeré údaje, které poskytuje portálu Bateka, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
   4. zaplacením ceny za Nákup neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Nákupu,
   5. se před zahájením užívání internetového portálu Bateka důkladně seznámil s těmito VOP, že je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi,
   6. zboží na internetovém portálu Bateka nekupuje jako podnikající osoba ani pro podnikající osobu, ani jej dále nebude prodávat třetím osobám (zejména alkoholické a/nebo tabákové výrobky).
  5. Pro uzavření Smlouvy v rámci nákupního procesu zvolí Zákazník na portálu Bateka požadované množství zboží, jež chce zakoupit a adresu, na kterou mu bude Nákup doručován, a případně sdělí informace důležité pro předání objednaného zboží (dále jen „Objednávka“). Kupní cena zboží v Objednávce je minimálně 250,- Kč (včetně DPH). Váhový limit na objednávku je 70 kg.
  6. Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti Bateka  kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Smlouva mezi Bateka  a Zákazníkem vzniká dokončením objednávky ze strany Zákazníka. Údaje uvedené v Objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné. Bateka neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.
  7. Společnost Bateka neprodleně po uzavření Smlouvy potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržela, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.
  8. Společnost Bateka je vždy oprávněna požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud Zákazník Objednávku nepotvrdí bez zbytečného odkladu, má se za to, že je objednávka neplatná.
  9. Společnost Bateka předá Zboží dle Objednávky do jeho vlastních rukou, do rukou jeho zákonného zástupce či zmocněnce. Zboží je Zákazník povinen převzít, nevyužije-li možnosti odstoupení od Smlouvy. Za Zákazníka může Zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zákonného zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi Zboží za společnost Bateka předává, způsobem uvedeným níže v těchto VOP, prokáže svou totožnost.
  10. V souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty společnost Bateka nevystavuje daňový doklad za zakoupené Zboží. Při převzetí Zboží bude Zákazníkovi předán dodací list obsahující jednotlivé položky Zboží a jejich cenu. Daňový doklad bude následně ke stažení na profilu Zákazníka na Portálu Bateka. 
  11. Zákazník bere na vědomí, že společnost Bateka není povinna uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) a/nebo podmínky užití internetovém portálu Bateka.
  12.  Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.

 

 1. Změna a Storno Objednávky
  1. Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení na internetovém portálu Bateka, její změna je možná pouze, pokud se zástupce společnosti Bateka ozve telefonicky Zákazníkovi s tím, že objednané zboží již není na skladě. Storno Objednávky je možné prostřednictvím kontaktování zákaznické linky společnosti Bateka, a to prostřednictvím telefonního čísla 776 616 707,  nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@bateka.cz, a to nejpozději do 19:00 hod. dne předcházejícího dni doručení zboží. V den doručení může Zákazník změnit (a to pouze s výslovným souhlasem Bateka) pouze čas doručení anebo adresu doručení. Od okamžiku, kdy je zboží již vypraveno Zákazníkovi, není možné provést storno Objednávky ani změnit adresu nebo čas doručení.
  2.  Zákazník je ve změně i ve stornu Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky a číslo účtu pro vrácení ceny Nákupu.
  3. V případě storna Objednávky dle výše uvedeného bude již zaplacená kauce Nákupu poukázána na účet Zákazníka uvedený ve stornu Objednávky (nebude-li storno takový údaj obsahovat, pak na účet, z něhož byla provedena platba na zaplacení ceny Nákupu) a pokud společnost Bateka to zboží již vyexpedovala, je Zákazník povinen zaplatit storno poplatek ve výši kupní ceny zboží z Objednávky, na jehož zaplacení je společnost Bateka oprávněna započíst si odpovídající část z ceny Nákupu.

 

 1. Odstoupení od Smlouvy a reklamace zboží
  1. Reklamace zboží. Zákazník je povinný/á předané zboží z Objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky neprodleně reklamovat společnosti Bateka na potvrzení o předání zboží. Pokud zboží při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady (např. propadlá expirační doba), v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (ze zřejmých důvodů, vrátí zboží ihned příslušné osobě, která mu jej jménem společnosti Bateka předala. Zákazník souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nereklamoval zjevné vady zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu).
  2. Odstoupení od Smlouvy. V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zboží okamžitě předat osobě, která mu jej za společnost Bateka předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy společnosti Bateka telefonicky (776 616 707), e-mailem (info@bateka), nebo prostřednictvím zákaznického chatu (fb.com/batekacz), identifikovat zboží a vadu a poté se telefonicky či e-mailem domluvit na řešení příslušné reklamace (odstoupení od smlouvy). V případě odstoupení od smlouvy nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  3. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, vrátí mu Společnost Bateka  bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem společnost Bateka vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který společnost Bateka nabízí, vrátí Bateka Zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Bateka uhradí Zákazníkovi náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil Zákazníka o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g). Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, společnost Bateka není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží Bateka odeslal. Bateka převezme zboží od Zákazníka v jeho domácnosti na své náklady, jestliže Zákazník odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikání společnosti Bateka, zboží bylo dodáno do domácnosti Zákazníka v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.
  4.  Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
  5. V souladu s ustanovením § 1837 písm. e), g) Občanského zákoníku odstoupení od Smlouvy není možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu, nebo u zboží (např. potravin), které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží (např. potravin). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Zákazník souhlasí, že společnost Bateka je oprávněna v případě jakéhokoliv podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je společnost Bateka oprávněna zboží neprodleně zlikvidovat.

 

 1. Bezpečnost
  1. Během registrace je Zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny.
  2. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu společnost Bateka informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupněné svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití Služby, je společnost Bateka oprávněna účet Zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Společnost Bateka neodpovídá Zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

 

 1.  Cena Nákupu a platební podmínky

Kupující bere na vědomí, že konečná cena objednávky je uváděna po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden na dodacím listu a na daňovém dokladě.

Cenu Zboží a případné další náklady dle Smlouvy hradí Zákazník jedním z následujících způsobů: 

bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány (tzn. Kaucí);

bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního terminálu kurýrovi při převzetí Zboží;

Ceny Zboží uvedené na portálu Bateka jsou uvedeny včetně DPH.

 Pokud zvolil zákazník jako způsob úhrady zboží bezhotovostní platbu kartou, postupuje při placení dle pokynů příslušné platební brány. Společnost Bateka odešle Zboží z Objednávky Zákazníkovi až v momentě, kdy bude Kauce na cenu za Zboží Zákazníkem uhrazena. Pro uhrazení ceny zboží se použije Kauce a případný přeplatek se Zákazníkovi vrátí na bankovní účet, ze kterého Kauci zaplatil; nedoplatek související s případnou odchylkou váhy Zboží u Zboží objednávaného na váhu Zákazník nedoplácí. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto VOP.

Pokud zvolil Zákazník jako způsob úhrady platbu hotově kurýrovi při převzetí Zboží, je cena splatná při předání Zboží z Objednávky. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku předání příslušné částky Kurýrovi při převzetí dodaného Zboží. 

Zvolil li Zákazník jako způsob úhrady platbu bezhotovostně na místě kurýrovi při převzetí Zboží,  je cena splatná při předání Zboží z Objednávky. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto VOP.

 Zvolil li Zákazník jako způsob úhrady platbu stravenkami  na místě kurýrovi při převzetí Zboží,  je cena splatná při předání Zboží z Objednávky. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku předání stravenek v odpovídající výši Kurýrovi při převzetí dodaného Zboží. Při platbě stravenkami je Zákazník oprávněn použít stravenky v maximálním počtu 5 kusů a v maximální hodnotě 500,-Kč na nákup. Alkohol či cigarety není možné stravenkami uhradit. Společnost Bateka si vyhrazuje právo přijímat stravenky pouze těchto společností: Ticket Restaurant, Sodexo Gastro Pass, Sodexo dárkový poukaz, Cheque Dejeuner, Edenred.

Po úhradě Zboží vydá Bateka Zákazníkovi bez zbytečného odkladu daňový doklad. Daňový doklad bude odeslán na e-mailovou adresu Zákazníka, se kterou se registroval k nákupu,  nebo bude ke stažení na jeho profilu na internetovém portálu Bateka. 

V ceně zboží není zahrnuta cena za službu dodání zboží na místo určené v Objednávce. Výše aktuální ceny za dodání zboží na místo určené v den, co byla učiněna Objednávka zboží, je uvedena na webové stránce www.pot-online.cz/mapa-a-cena-rozvoru/

 

 1. Odpovědnost a záruky
  1.  Společnost Bateka odpovídá Zákazníkovi za vady služeb a/nebo zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Bateka tak odpovídá Zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží byla vadná již při převzetí.
  2. V souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku je Zákazník oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. To neplatí v případě, že se jedná o zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, v případě opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, v případě použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží měla při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  3. Společnost Bateka nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním jednotlivých Zákazníků, způsobu, jímž portál Bateka využívají, nebo jiných okolností vzniklých na straně Zákazníka.
  4. Společnost Bateka nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, ani za výpadky portálu Bateka způsobené přerušením přívodu el. Energie.
  5. Společnost Bateka nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený a bezchybný a bezpečný chod internetového portálu Bateka. Stejně tak nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetového portálu Bateka ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového portálu Bateka nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
  6. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a Bateka dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku nebo její část z jakýchkoli důvodů na straně společnosti Bateka vyřídit, bude o tom Zákazník informován prostřednictvím zákaznické linky Bateka (SMS) anebo prostřednictvím e-mailu, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

 

 1.  Alkoholické nápoje a tabákové výrobky
  1. Tabákové výrobky a alkoholické nápoje smí být prodávány pouze osobám starším 18 let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Zákazník je starší 18 let, k předání zboží nedojde a společnost Bateka je oprávněna od Smlouvy odstoupit, ledaže by zboží bylo předáno zákonným zástupcům Zákazníka.
  2. Společnost Bateka si vyhrazuje právo aktuální nabídkou na portálu Bateka a/ nebo prostřednictvím aktualizované verze VOP zavést omezení obdobně jako u prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů také u vybraného drogistického zboží (např. čistící domácí prostředky nebo prostředky na hubení škůdců, případně látky hořlavé, těkavé nebo dráždivé nebo jinak nebezpečné či zdraví škodlivé), jakož i u jakéhokoliv jiného zboží podobného charakteru.

 

 1. Další práva a povinnosti Smluvních stran
  1. Zákazník bere na vědomí, že obsah tvořící portál Bateka (včetně fotografií propagovaného Zboží) je chráněn autorským právem, a to zejména zákonem č. 121/2000 Sb, autorský zákon, v účinném znění. Zákazník se zavazuje používat portál Bateka výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) obsah portálu Bateka.
  2. Zákazník bere na vědomí, že portál Bateka je možné užívat pouze v rozsahu, který není v rozporu s právy ostatních Zákazníků společnosti Bateka, a výhradně v souladu s účelovým určením portálu Bateka. 
  3. Zákazník není oprávněn používat portál Bateka  způsobem, který by mohl mít negativní vliv a provoz portálu Bateka. 
  4. Zákazník bere na vědomí, že portál Bateka využívá na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie Zboží na portálu Bateka jsou pouze ilustrační. 
  5. Společnost Bateka neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na internetovém portálu Bateka, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající internetový portál Bateka, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.
  6. Veškeré informace zveřejňované na internetovém portálu Bateka jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí společnosti Bateka, která nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost.
  7. Společnost Bateka si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné třetí osoby k internetovému portálu Bateka.
  8. Společnost Bateka není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

 1. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním
  1. Jak Bateka zpracovává osobní údaje Zákazníka si můžete přečíst v našich Zásadách ochrany osobních údajů. 

 

 1. Doručování korespondence
  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce.
  2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

 1. Závěrečná ustanovení 
  1. Pokud vztah související s užitím internetového portálu Bateka nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě soudního sporu mezi Zákazníkem a společností Bateka je místně příslušným soudem soud podle sídla společnosti Bateka.
  2. V případě sporu mezi Zákazníkem a společností Bateka může Zákazník využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce ( www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. 
  3. Společnost Bateka je oprávněna k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.
  4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 21.2.2022

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz